‘बम्जन निर्दोष हुनुहुन्छ -बोधि श्रवण धर्म संघ,

‘बम्जन निर्दोष हुनुहुन्छ -बोधि श्रवण धर्म संघ,