कहाँ बेपत्ता भए ३४ हजारबढी हातहतियार ?

कहाँ बेपत्ता भए ३४ हजारबढी हातहतियार ?